Erythrodes blumei Malaysia 1,100-1600m asl
Erythrodes latifolia Malaysia 600-1800m asl