Luisia antennifera Mal
Luisia brachystachys Mal
Luisia celebica Java
Luisia curtisii Mal
Luisia jonesii Mal
Luisia taurina Java
Luisia tristis Mal
Luisia zollingeri Mal