Thelasis carinata Malaysia
Thelasis macrobulbon Malaysia
Thelasis micrantha Malaysia
Thelasis pygmaea Malaysia
Thelasis succosa Malaysia